Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Povinnosti zákonných zástupcov detí počas prevádzky materskej školy

Povinnosti zákonných zástupcov detí počas prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka do konca školského roka 2019/2020 (do 31.08.2020)

Zákonný zástupca:

 • Dodržiava prevádzku materskej školy od 7.00 h do 15.00 h.
 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov – 2 metre, dezinfekcia rúk, dezinfekcia obuvi).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roka 2019/2020 – dodatok školského poriadku.
 • Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ( tlačivo vyplní v MŠ pri nástupe).
 • Denne pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. 
 • Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • Zabezpečí dieťaťu náhradné rúško do skrinky.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa materskej školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Zabezpečí, aby deti do materskej školy prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Pri ceste s dieťaťom do materskej školy riadi opatreniami ÚVRZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Celkový čas zdržiavania sa zákonného zástupcu s dieťaťom v materskej škole (vo vonkajších a vnútorných priestoroch) nesmie presiahnuť 10 minút. 
 • V priestoroch materskej školy sa pohybuje vždy v rúšku.

Prevádzka ZŠ a MŠ od 1.6.2020

Komentáre vypnuté na Povinnosti zákonných zástupcov detí počas prevádzky materskej školy

Oznam k pripravovanému otvoreniu materskej školy

Milí rodičia, v prípade záujmu si prosím pozorne prečítajte oznam nižšie:

Oznam pre zákonných zástupcov

Čestné prehlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

Komentáre vypnuté na Oznam k pripravovanému otvoreniu materskej školy

Slniečkový deň 2020

Tešíme sa zo slniečok od vás. Každé sme ocenili medailou. Kto nestihol, môže svoje slniečko stále zavesiť na plot. Ďakujeme.

Komentáre vypnuté na Slniečkový deň 2020

Slniečkový deň – pridajte sa!

Vzhľadom na aktuálnu situáciu nie je možné zorganizovať každoročný „SLNIEČKOVÝ DEŇ“ v našej MŠ, prosíme rodičov s deťmi o vytvorenie akéhokoľvek slniečka ľubovoľnou technikou v pohodlí domova. V týždni od 27.04. do 01.05.2020 budete môcť Vaše „slniečka“ priniesť a vystaviť na oplotení nášho areálu ( pripravený špagát na pripevnenie ). Budeme sa tešiť, ak slniečka nakreslíte aj na chodníky v blízkosti našej materskej školy.

Tešíme sa na „slniečkový mesiac“ .

Vaše slniečkové práce postupne zverejníme aj v galérii fotiek.

Komentáre vypnuté na Slniečkový deň – pridajte sa!

Zmena termínov a postupu pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2020/2021

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa budú prijímať bezkontaktne.
a) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;
b) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt;
c) ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Žiadosť zákonný zástupca podá:

 1. e-mailom na adresu materskej školy v termíne od 30. 04. 2020 do 31. 05. 2020 (nascanovaná žiadosť)
 2. osobne, jeden zákonný zástupca vloží do pripravenej papierovej schránky v materskej škole žiadosť, za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v termínoch 4.5. 2020, 11.5. 2020, 18.5. 2020, 25.5. 2020 v čase od 13:00 h do 15:00 h.
 3. V časti poznámky, zákonný zástupca uvedie, do ktorých MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka ešte podávajú žiadosť, tiež či predkladajú žiadosť o prijatie do triedy s poruchami výživy, prípadne či je dieťa so ŠVVP.

Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. ostávajú nezmenené. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. 06. 2020.

Komentáre vypnuté na Zmena termínov a postupu pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2020/2021

Dôležité informácie v súvislosti s materskými a základnými školami počas situácie s novým koronavírusom COVID-19:

https://www.petrzalka.sk/2020-03-27-petrzalka-a-skoly/

Komentáre vypnuté na Dôležité informácie v súvislosti s materskými a základnými školami počas situácie s novým koronavírusom COVID-19:

Mimoriadne prerušenie vyučovania v školách od 30.03.2020 do odvolania

Komentáre vypnuté na Mimoriadne prerušenie vyučovania v školách od 30.03.2020 do odvolania

Súhrn prijatých opatrení po krízovom štábe 12.3.2020

Na základe opatrení prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020:

od pondelka 16. marca budú zatvorené všetky predškolské a školské zariadenia, centrá voľného času či iné organizované voľnočasové aktivity pre deti.

Komentáre vypnuté na Súhrn prijatých opatrení po krízovom štábe 12.3.2020

PRERUŠENIE výučby v materských a základných školách

Mestská časť Bratislava-Petržalka, v zmysle spoločnej dohody primátora hlavného mesta so starostkami a starostami mestských častí  a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, v súvislosti s novým koronavírusom pristupuje k dočasnému PRERUŠENIU výučby v materských a základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Petržalka. Ide o preventívne opatrenie, ktoré je platné podľa dohody zástupcov samospráv po dobu 5 pracovných dní, t.j. od zajtra 10.3. (utorok), do 16.3. (pondelok) vrátane daného dňa. Opätovný nástup detí do materskej školy je 17.3. (utorok). 

Odporúčame rodičom, aby s deťmi nevyužívali voľné dni na pohyb v miestach s vysokou koncentráciou ľudí.


Komentáre vypnuté na PRERUŠENIE výučby v materských a základných školách

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2020/2021 – prosíme rodičov, riaďte sa pokynmi zverejnenými dňa 30.3. 2020

Prijímanie detí do MŠ Pifflova sa uskutoční v termíne

od 27.04. do 30.04.2020
pondelok, utorok v čase od 09.00 hod. do 17.00 hod.
stredaštvrtok v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:
 Žiadosť o prijatie dieťaťa s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa

Komentáre vypnuté na Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2020/2021 – prosíme rodičov, riaďte sa pokynmi zverejnenými dňa 30.3. 2020