Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Prerušenie prevádzky MŠ 11.1.2021 – 15.1.2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 mimoriadne sa prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.  

V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa bude prerušená prevádzka 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka v termíne od 11. 1. 2021 do 15.1.2021.

Od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 bude v prevádzke MŠ Iľjušinova a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. 

Záujem o umiestnenie detí do MŠ Iľjušinova, prosím nahlásiť riaditeľke MŠ na e-mail: mspifflova@petrzalka.sk, do 08.01.2021 do 10.00 h, zároveň prosím priložiť čestné prehlásenie (viď príloha).


Komentáre vypnuté na Prerušenie prevádzky MŠ 11.1.2021 – 15.1.2021

Prerušenie prevádzky materskej školy 4.1. – 8.1.2021

Vážení rodičia,
po prerokovaní so zriaďovateľom bude v dňoch od 04.01. – 08.01.2021 
prerušená prevádzka materskej školy.

Komentáre vypnuté na Prerušenie prevádzky materskej školy 4.1. – 8.1.2021

Prevádzka MŠ 21.12. – 31.12.2020

Vážení rodičia, v dňoch od 21.12. – 31.12.2020 bude prerušená prevádzka materskej školy.

Komentáre vypnuté na Prevádzka MŠ 21.12. – 31.12.2020

Dodatok k Školskému poriadku (zmeny platné od 16.09.2020)

Milí rodičia,

prosím pozorne si prečítajte dodatok k Školskému poriadku, platný od 16.9.2020.

Dodatok k Školskému poriadku


Komentáre vypnuté na Dodatok k Školskému poriadku (zmeny platné od 16.09.2020)

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole pre šk. rok 2020/2021, po dobu trvania pandémie ochorenia COVID – 19 a potreby dodržiavania pandemických opatrení a odporúčaní.

Milí rodičia, prosím pozorne si prečítajne Školský poriadok pre šk. rok 2020/2021, po dobu trvania pandémie COVID-19.

Školský poriadok

Komentáre vypnuté na Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole pre šk. rok 2020/2021, po dobu trvania pandémie ochorenia COVID – 19 a potreby dodržiavania pandemických opatrení a odporúčaní.

Výška príspevku na úhradu nákladov v mesiacoch marec + jún

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach za mesiac marec 2020, bola stanovená nasledovne:

Počet dní v mesiaci marec: 6  ( do 09.03.2020, od 10.03.2020 prerušená prevádzka MŠ ) 

Pri platbe 30,- Eur je výška príspevku za marec    8,15 Eur ( rozdiel je 21,82 Eur )

Pri platbe 100,- Eur je výška príspevku               27,27 Eur ( rozdiel je 72,73 Eur )

Rozdiel bude vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa na základe jeho žiadosti, s uvedením čísla účtu, na ktorý treba preplatok vrátiť.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach za mesiac jún 2020 – v prípade nástupu dieťaťa do materskej školy od 15.06.2020 :

Pri platbe 30,- Eur je výška príspevku     16,36 Eur

Pri platbe 100,- Eur je výška príspevku   54,55 Eur

Komentáre vypnuté na Výška príspevku na úhradu nákladov v mesiacoch marec + jún

Vydávanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí na predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2020/2021 a predloženie dokladov

Rozhodnutie o predložení dokladov a prijatí detí do MŠ

Komentáre vypnuté na Vydávanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí na predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2020/2021 a predloženie dokladov

Oznam k rozšíreniu kapacít materskej školy

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR
a rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR sa pristupuje k rozšíreniu kapacít materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka od 15. júna 2020 

 • podľa personálnych a kapacitných možností materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

Žiadame zákonných zástupcov detí,  aby oznámili riaditeľke materskej školy na e-mail do 11. júna 2020 záujem o návštevu materskej školy.

Prevádzka materskej školy bude spĺňať všetky usmernenia a nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zriaďovateľa.

Komentáre vypnuté na Oznam k rozšíreniu kapacít materskej školy

Povinnosti zákonných zástupcov detí počas prevádzky materskej školy

Povinnosti zákonných zástupcov detí počas prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka do konca školského roka 2019/2020 (do 31.08.2020)

Zákonný zástupca:

 • Dodržiava prevádzku materskej školy od 7.00 h do 15.00 h.
 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov – 2 metre, dezinfekcia rúk, dezinfekcia obuvi).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roka 2019/2020 – dodatok školského poriadku.
 • Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ( tlačivo vyplní v MŠ pri nástupe).
 • Denne pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. 
 • Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • Zabezpečí dieťaťu náhradné rúško do skrinky.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa materskej školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Zabezpečí, aby deti do materskej školy prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Pri ceste s dieťaťom do materskej školy riadi opatreniami ÚVRZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Celkový čas zdržiavania sa zákonného zástupcu s dieťaťom v materskej škole (vo vonkajších a vnútorných priestoroch) nesmie presiahnuť 10 minút. 
 • V priestoroch materskej školy sa pohybuje vždy v rúšku.

Prevádzka ZŠ a MŠ od 1.6.2020

Komentáre vypnuté na Povinnosti zákonných zástupcov detí počas prevádzky materskej školy

Oznam k pripravovanému otvoreniu materskej školy

Milí rodičia, v prípade záujmu si prosím pozorne prečítajte oznam nižšie:

Oznam pre zákonných zástupcov

Čestné prehlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

Komentáre vypnuté na Oznam k pripravovanému otvoreniu materskej školy