Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne: Zuzana Nosková

Zamestnanci školskej jedálne:
Zemanová Jana
Gerhátová Iveta

 

Výška stravného

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 zo dňa 24.02.2015,   ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. apríla 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  Bratislava-Petržalka v znení  Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 zo dňa 23. apríla 2013 

 1) Rodič dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na

odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem .

2)Rodič dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,30 €/deň na 1 dieťa, zákonný zástupca dieťaťa základnej školy uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,20 €/deň/na 1 žiaka .

3) Rodič dieťaťa alebo žiaka, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu neuhrádza výšku príspevku na režijné náklady.

4) Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je:

a)  desiata   0,30 €,

b)  obed      0,72 €,

c)  olovrant 0,25 €,

spolu     1,27 €

 

5) Príspevok na nákup potravín pre diétne stravovanie na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je:

a) desiata 0,38 €

b) obed 0,91 €

c) olovrant 0,31 €

spolu 1,60 €