Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne: Zuzana Nosková

Zamestnanci školskej jedálne:
Zemanová Jana

Gerhátová Iveta

Hrušovská Zuzana

Verešová Daniela

 

Výška stravného

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2023 zo dňa 14. 03. 2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 a § 6 ods. 12 písm. c), e) a h) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 28 ods. 5 až 7, § 114 ods. 6 a 7 , § 116 ods. 6 až 8, § 140 ods. 10 až 12, § 141 ods. 6 až 8 a § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Čl. VI zákona č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a v spojení s Čl. 38 písm. a) a r) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 5

1) Školské jedálne materských škôl, základných škôl, a výdajná školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti (ďalej aj ako „školské jedálne“), poskytujú stravovanie deťom navštevujúcich materskú školu a žiakom navštevujúcich základnú školu (ďalej aj ako „dieťa“ alebo „žiak“), na základe zápisného lístka za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka čiastočne prispieva aj na úhradu režijných nákladov.

2) Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné pásma9) na nákup potravín na jedno jedlo, ktoré sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

3) Školské jedálne zabezpečujú diétne stravovanie detí a žiakov podľa osobitného predpisu.

4) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jeden deň je určený vo výške piateho finančného pásma nákladov na nákup potravín.

5) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka je podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky určený za každý stravovací deň nasledovne:

a) pre dieťa materskej školy (2 – 6 rokov) – 2,50 € z toho desiata 0,60 €, obed 1,40 €, olovrant 0,50€.)

6) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka, pre diétne stravovanie a stravovanie športovcov je podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky určený za každý stravovací deň nasledovne:

a) pre dieťa materskej školy (od 2 do 6 rokov) – 2,90 eur (z toho desiata 0,70 centov, obed 1,60 eur a olovrant 0,60 centov)

7) Príspevok na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka:

a) za odobratú stravu v danom stravovacom dni,

b) za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 07,30 hod. v danom stravovacom dni.

8) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na režijné náklady sa uhrádza mesačne vopred a je určený paušálnou sumou bez ohľadu na počet odobratých stravných jednotiek v danom mesiaci. Uhradený príspevok na režijné náklady sa zákonnému zástupcovi dieťaťa vráti len v prípade, ak dieťa neodobralo ani jedno jedlo v danom kalendárnom mesiaci.

9) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva materskej škole na režijné náklady paušálnou sumou vo výške 12,00 eur za kalendárny mesiac.

10) V prípade diétneho stravovania dieťaťa alebo žiaka, ktoré je zabezpečené individuálnou donáškou do školskej jedálne v súlade s osobitným predpisom11) uhrádza zákonný zástupca príspevok na režijné náklady paušálnou sumou:

a) za dieťa materskej školy vo výške 6,00 eur za kalendárny mesiac,

11) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádzajú, ak tak stanovuje osobitný predpis.11) V prípade, ak dieťaťu materskej školy zabezpečuje desiatu jeho zákonný zástupca a pred obedom dieťa vyzdvihne, príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza, ak o to zákonný zástupca dieťaťa požiada riaditeľa.

12) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na úhradu režijných nákladov spolu s príspevkom na nákup potravín mesačne vopred, najneskôr do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

13) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný dodržiavať podmienky stravovania a spôsob úhrady príspevkov na režijné náklady a na nákup potravín podľa interných predpisov príslušnej materskej školy alebo základnej školy.

14) Ak školská jedáleň nebola v prevádzke z dôvodu jej zatvorenia na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu alebo zriaďovateľa, zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza pomernú časť mesačného paušálneho príspevku na režijné náklady v závislosti od počtu dní prerušenia prevádzky v danom kalendárnom mesiaci.

14) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy prispieva na režijné náklady paušálnou sumou vo výške 12 € za kalendárny mesiac.

§ 6

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy a základnej školy na nákup potravín podľa § 5 odseku 5 a 6 tohto nariadenia sa zníži o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.