Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Vitajte na stránke MŠ Pifflova

Materská škola je 8- triedna, pričom 1 trieda je pre deti s poruchami výživy. Triedu  navštevujú deti s diagnózou: celiakia, diabetes, fenylketonúria, intolerancia laktózy, atopický ekzém a rôzne potravinové alergie. Odbornú starostlivosť deťom s poruchami výživy zabezpečuje zdravotná sestra.

V našej materskej škole sa už niekoľko rokov snažíme vytvárať podmienky pre zdravý rast a vývin detí. Cieľom výchovno-vzdelávacích činností je rozvíjať tvorivosť a samostatnosť detí, rešpektovať ich individuálne potreby a požiadavky. Organizujeme výcvik plávania, korčuľovania a lyžovania.  Každoročne pripravujeme nové  zaujímavé aktivity pre deti, ale realizujeme aj aktivity, ktoré majú v materskej škole už tradíciu – Vianočné tvorivé dielne, Mikuláš, Slniečkový deň, karneval, ochutnávky nátierok… Pripravujeme besiedky pri príležitosti Vianoc, Dňa matiek, rozlúčku s predškolákmi,…Snažíme sa o vytváranie kvalitnej sociálno-emocionálnej klímy MŠ, o vytváranie prostredia bohatého na zážitky a poznanie.

MATERSKÁ ŠKOLA PIFFLOVA 10, 851 01 BRATISLAVA

Webová stránka: www.mspifflova.sk

Zriaďovateľ:  Mestská časť Bratislava-Petržalka

Zamestnávateľ: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

PaedDr. Brťková Katarína