Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Poplatky MŠ

Poplatky MŠ (od 10.03.2022)

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2022 zo dňa 22. 02. 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019, č. 15/2020 a 4/2021. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 6, 7, § 114 ods. 4, 7, § 116 ods. 7, 8 a § 140 ods. 11, 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 38 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov a na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 

§2

Materská škola  

1) „ Za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. januára 2021 prispieva zákonný zástupca dieťaťa (alebo ostatné osoby, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti) mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 40.- €/ mesiac/ dieťa

2) Príspevok uhrádza rodič materskej škole vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, s uvedením prideleného variabilného symbolu. 

3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada riaditeľa materskej školy a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

d) v čase letných prázdnin (júl, august), ak v tomto období dieťa nedochádzalo do materskej školy a zároveň nebolo záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy počas letných prázdnin, 

e) v čase prerušenia prevádzky materskej školy na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu alebo zriaďovateľa; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

4) Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin rodič uhrádza plnú výšku príspevku podľa odseku 1.

5) V prípade, ak je dieťa záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy počas letných prázdnin v mesiacoch júl, august a dieťa do materskej školy vôbec nenastúpi, tak zákonný zástupca dieťaťa uhrádza plnú výšku príspevku za daný mesiac. To neplatí, ak dieťa do materskej školy nenastúpi zo zdravotných dôvodov na základe lekárskeho potvrdenia, ktoré predloží riaditeľke príslušnej materskej školy alebo ak ho zákonný zástupca preukázateľne odhlási najmenej sedem kalendárnych dní pred nástupom do materskej školy.  

6) Ak o to zákonný zástupca dieťaťa požiada riaditeľa materskej školy, rozhodne o odpustení príspevku v materskej škole za ten kalendárny mesiac, počas ktorého je dochádzka dieťaťa nepretržite prerušená zo zdravotných dôvodov dieťaťa na základe lekárskeho potvrdenia alebo z dôvodov vyplývajúcich z plnenia pracovných povinností zákonného zástupcu.