Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Poplatky MŠ

ÚHRADA POPLATKOV V MATERSKEJ ŠKOLE

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 zo dňa 24.02.2015,   ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. apríla 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  Bratislava-Petržalka v znení  Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 zo dňa 23. apríla 2013  

Podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prílohy č. 1 ab, položka č. 23, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schvaľuje toto všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, v zmysle ktorého:

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 25 €/mesiac/dieťa, ktorý sa znižuje za 2.dieťa o 3 € menej zo základnej  výšky  príspevku. Na 3. dieťa o 5 € menej zo  základnej  výšky príspevku a na každé ďalšie dieťa kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku.“.

1. dieťa 25.- €

2. dieťa 22.- €

3. dieťa 20.-€

2) Príspevok uhrádza rodič materskej škole vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, s uvedením prideleného variabilného symbolu.

3)  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:

a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) rodič dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného

predpisu,

c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným

spôsobom,

e) nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin.

4) Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin rodič uhrádza plnú výšku príspevku podľa odseku 1

5) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza rodič v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.