Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Školský vzdelávací program SLNIEČKO

Školský vzdelávací program „SLNIEČKO“ je základným dokumentom, podľa ktorého sa uskutočňuje predprimárna výchova a vzdelávanie v materskej škole. Vypracovaný je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý sa riadi požiadavkami školského zákona.

Slniečko symbolizuje teplo, jeho lúče vyžarujú pozitívnu energiu a vnášajú harmóniu, pokoj, svetlo, sú zdrojom vplývajúcim na naše zdravie. Žltá farba sa vzťahuje k Slnku a v antike znamenala štedrosť a vieru. Podľa psychológov niekedy poukazuje na veľkú závislosť dieťaťa na dospelom. Chceme s deťmi objavovať a poznávať ríšu zdravia, plnú farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravého spôsobu života. V našej materskej škole chceme vytvoriť prostredie plné lásky, tepla a bezpečia pre deti, ktoré sú zároveň našimi „slniečkami“.

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu Slniečko sú vypracované najmenej v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Predprimárne vzdelávanie uskutočňujeme formou celodenného alebo poldenného niekoľkoročného predprimárneho vzdelávania (podľa požiadaviek rodiča). Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje prostredníctvom nasledovných foriem denných činností:

• hry a činnosti podľa výberu detí,

• zdravotné cvičenie,

• vzdelávacia aktivita,

• pobyt vonku,

• činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, odpočinok, stravovanie)

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole je charakteristická striedaním spontánnych a riadených činností. Formy denných činností sa realizujú súbežne alebo ako samostatné organizačné jednotky. Usporiadanie denných činností sú spracované vo forme denného poriadku, ktorý:

• zabezpečuje vyvážené striedanie spontánnych hier a riadených činností,

• vytvára dostatočný priestor pre individuálne potreby a záujmy detí,

• zabezpečuje dodržiavanie zásad zdravej životosprávy (pravidelné stravovanie, dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu, dostatočná pohybová aktivita a odpočinok).

Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko – psychologickej stránke rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Vzdelávacie aktivity sú aktivitami vzťahujúcimi sa na sprostredkovanie plánovaných vzdelávacích obsahov jednotlivých vzdelávacích oblastí. V rámci vzdelávacích aktivít sa vytvára nosný priestor na postupné dosahovanie výkonových štandardov. Vzdelávacie aktivity sa zaraďujú ako samostatná organizačná jednotka alebo môžu byť súčasťou všetkých ostatných denných činností. Vzdelávanie v našej materskej škole má predovšetkým charakter hry, zábavy a zaujímavých činností. Je založené na zmyslovom vnímaní, zážitkovom, problémovom a kooperatívnom učení a učení hrou v skupinách, frontálne, alebo individuálne. Všetky plánované činnosti v obsahových celkoch vychádzajú z praktických skúseností, alebo životných problémov a sú zamerané na určité činnosti alebo praktické aktivity vyplývajúce z daných tém. Zameranie obsahových celkov vychádza z prirodzených potrieb dieťaťa, sú zrozumiteľné, užitočné a prakticky využiteľné. Napomáhajú dieťaťu poznať seba samého, svet okolo seba, porozumieť jeho dianiu a orientovať sa v ňom.

SEPTEMBER

Obsahový celok Téma
S RADOSŤOU DOMA, SPOKOJNE V MŠ Držte ma za rúčku, kamaráti
Tajomstvo mojej izby a triedy, Naše pravidlá v triede
BEZPEČNE NA CESTE Moja MŠ a jej okolie
Cestou, vodou, vzduchom
Dopravou bezpečne do MŠ, Semafor sa múdro tvári

 OKTÓBER

Obsahový celok Téma
BABIČKINA ZÁHRADA  Kalendár počasia
ZÁHRADA NA JESEŇ Jeseň pani bohatá
Na návšteve u starkých – mesto verzus dedina
Košík plný vitamínov
Čo skrýva les

NOVEMBER

Obsahový celok Téma
ZDRAVIE Moje telo – som chlapec, som dievča
U lekára – ochrana zdravia
Čím budem – povolania
Päť detektívov – zmysly, ľudia s postihnutím

DECEMBER

Obsahový celok Téma
SVIATKY ZIMY Teším sa na Mikuláša
Tradície a zvyky – V rodinnom kruhu
Čarovné Vianoce

JANUÁR

Obsahový celok Téma
ZIMIČKA UŽ PRIŠLA Zima je čarovná
Sedí vrabček za oblokom – zvieratká v zime
V krajine ľadu a snehu – zimné športy

FEBRUÁR

Obsahový celok Téma
FAŠIANGY Kolobeh vody
Farebný svet – farby a tvary
Veci okolo nás – materiál
Fašiangy Turíce

MAREC

Obsahový celok Téma
JAR  NÁM  KLOPE  NA  DVERE Rozprávočka v knihe skrytá
Kniha je náš kamarát
Jar k nám letí
Mláďatko je na svete – domáce zvieratá
Vajíčko maľované – Veľká noc

APRÍL

Obsahový celok Téma
MODRÁ PLANÉTA Moje mesto – Bratislava
Moja rodná vlasť – Slovensko
Cesta okolo sveta – pamiatky, multikultúrna výchova
Raketou do vesmíru
Záchranári

MÁJ

Obsahový celok Téma
PRÍRODA  OKOLO  NÁS Kytička pre mamičku
Naša matka Zem – ochrana prírody
Prechádzka lesom – stromy a lesné živočíchy
Živá a neživá príroda

JÚN

Obsahový celok Téma
LETO  JE  UŽ  ZA  DVERAMI Dnes je veľký sviatok detí
Poďme spolu do ZOO
Na lúke sú zvieratká – hmyz
Rozlúčka s kamarátmi