Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Školský vzdelávací program SLNIEČKO

Školský vzdelávací program „SLNIEČKO“ je základným dokumentom, podľa ktorého sa uskutočňuje predprimárna výchova a vzdelávanie v materskej škole. Vypracovaný je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý sa riadi požiadavkami školského zákona.

Slniečko symbolizuje teplo, jeho lúče vyžarujú pozitívnu energiu a vnášajú harmóniu, pokoj, svetlo, sú zdrojom vplývajúcim na naše zdravie. Žltá farba sa vzťahuje k Slnku a v antike znamenala štedrosť a vieru. Podľa psychológov niekedy poukazuje na veľkú závislosť dieťaťa na dospelom. Chceme s deťmi objavovať a poznávať ríšu zdravia, plnú farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravého spôsobu života. V našej materskej škole chceme vytvoriť prostredie plné lásky, tepla a bezpečia pre deti, ktoré sú zároveň našimi „slniečkami“.

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu Slniečko sú vypracované najmenej v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Predprimárne vzdelávanie uskutočňujeme formou celodenného alebo poldenného niekoľkoročného predprimárneho vzdelávania (podľa požiadaviek rodiča). Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje prostredníctvom nasledovných foriem denných činností:

• hry a činnosti podľa výberu detí,

• zdravotné cvičenie,

• vzdelávacia aktivita,

• pobyt vonku,

• činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, odpočinok, stravovanie)

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole je charakteristická striedaním spontánnych a riadených činností. Formy denných činností sa realizujú súbežne alebo ako samostatné organizačné jednotky. Usporiadanie denných činností sú spracované vo forme denného poriadku, ktorý:

• zabezpečuje vyvážené striedanie spontánnych hier a riadených činností,

• vytvára dostatočný priestor pre individuálne potreby a záujmy detí,

• zabezpečuje dodržiavanie zásad zdravej životosprávy (pravidelné stravovanie, dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu, dostatočná pohybová aktivita a odpočinok).

Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko – psychologickej stránke rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Vzdelávacie aktivity sú aktivitami vzťahujúcimi sa na sprostredkovanie plánovaných vzdelávacích obsahov jednotlivých vzdelávacích oblastí. V rámci vzdelávacích aktivít sa vytvára nosný priestor na postupné dosahovanie výkonových štandardov. Vzdelávacie aktivity sa zaraďujú ako samostatná organizačná jednotka alebo môžu byť súčasťou všetkých ostatných denných činností. Vzdelávanie v našej materskej škole má predovšetkým charakter hry, zábavy a zaujímavých činností. Je založené na zmyslovom vnímaní, zážitkovom, problémovom a kooperatívnom učení a učení hrou v skupinách, frontálne, alebo individuálne. Všetky plánované činnosti v obsahových celkoch vychádzajú z praktických skúseností, alebo životných problémov a sú zamerané na určité činnosti alebo praktické aktivity vyplývajúce z daných tém. Zameranie obsahových celkov vychádza z prirodzených potrieb dieťaťa, sú zrozumiteľné, užitočné a prakticky využiteľné. Napomáhajú dieťaťu poznať seba samého, svet okolo seba, porozumieť jeho dianiu a orientovať sa v ňom.

 

SEPTEMBER

Obsahový celok

Téma

DOMA A V MŠ

 

DOPRAVNÁ ABECEDA

Držte ma za rúčku, kamaráti

Tajomstvo mojej izby a triedy

Cestou, vodou, vzduchom

Semafór sa múdro tvári

Hasiči, polícia, záchranári, tiesňové volanie 112

 

 OKTÓBER

Obsahový celok

Téma

BABIČKINA ZÁHRADA

Jeseň pani bohatá

Košík plný vitamínov

Šarkan letí, za ním deti

Čo skrýva les

 

NOVEMBER

Obsahový celok

Téma

ZDRAVIE

Moje telo-som chlapec, dievča?

U lekára

Kalendár počasia

Zdravá výživa

 

DECEMBER

Obsahový celok

Téma

SVIATKY ZIMY

Tešíme sa na Mikuláša

Tradície, zvyky

Vianoce sa blížia

 

JANUÁR

Obsahový celok

Téma

ZIMIČKA UŽ PRIŠLA

Zima je čarovná

Zimné radovánky

Zvieratká v zime

 

FEBRUÁR

Obsahový celok

Téma

FAŠIANGY

Farebný svet

Fašiangy , Turice

Zdravie, radosť, veselie

 

MAREC

Obsahový celok

Téma

JARNÉ PREBUDENIE

Rozprávočka v knihe skrytá

Jar k nám letí

Čaro Veľkej noci

 

APRÍL

Obsahový celok

Téma

EKOVLÁČIKOM DO PRÍRODY

Príroda – živá, neživá

Ochrana prírody

Slniečko nás volá von

 

MÁJ

Obsahový celok

Téma

RODINA

Mamka moja zlatá

Časové vzťahy

Dedina, mesto

Výlet do ZOO

 

JÚN

Obsahový celok

Téma

MODRÁ PLANÉTA

Všetky deti sveta

Zem, Slnko, Mesiac, hviezdy

Naša vlasť

Leto prišlo, tešíme sa na prázdniny