Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Oznam k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Oznam k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“)

Na základe pokynov ÚPSVaR vyzývame zákonných zástupcov tých detí, ktoré budú navštevovať v školskom roku 2021/2022 ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, aby predložili na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (5.poschodie, kancelária č. 501) vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Formulár v tlačenej podobe je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Dotácia na stravu sa bude poskytovať na dieťa, ktoré žije v domácnosti:

  1. ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
  2. alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
  3. alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (uvedené sa týka len detí, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 navštevovať základnú školu alebo posledný ročník materskej školy).

Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.9.2021 do 31.12.2021 je termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu 5. august 2021.

Ďalší termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.10.2021 do 31.12.2021 je 8. september 2021.

Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.11.2021 do 31.12.2021 pre dieťa podľa bodov a) a b) je možné predložiť vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj po 8. septembri 2021.

Pre poskytnutie dotácie na stravu po 1.1.2022 pre dieťa podľa bodov a) až c) bude potrebné predložiť vyplnený nový Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Termín uzávierky bude včas zverejnený na našom webovom sídle.

Bližšie informácie k dotáciám na stravu vám poskytne:

Komentáre vypnuté na Oznam k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Prerušený výchovno-vzdelávací proces, trieda Myšky

V súvislosti s výskytom koronavírusu COVID – 19 u zamestnanca materskej školy sú nariadené karanténne opatrenia u detí IV. triedy (myšky) a  prerušený výchovno-vzdelávací proces v termíne od 28.04.2021 do 11.05.2021.

Komentáre vypnuté na Prerušený výchovno-vzdelávací proces, trieda Myšky

Obnovenie prevádzky MŠ od 12.4.2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/11929:1-A 1810 zo dňa 08.04.2021, s účinnosťou od 12.04.2021 sa obnovuje prevádzka MŠ Pifflova 10.
V prípade, že Vaše dieťa nenastúpi do MŠ, odhlásenie je možné do 7.30 hod. v deň neprítomnosti. Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania od 12.04.2021 je v prílohe.

Komentáre vypnuté na Obnovenie prevádzky MŠ od 12.4.2021

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

Vážení rodičia,

v nadväznosti na ustanovenia školského zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní a blížiaceho sa termínu zápisu do základnej školy a následne i predkladania žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie do materskej školy si Vás dovoľujeme informovať o zrušení inštitútu:

  • odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe: 

  • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast 
  • a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktoré musí zákonný zástupca doložiť materskej škole.

 Chceli by sme vás preto požiadať, aby ste nás v tejto veci informovali prostredníctvom e-mailu: mspifflova@petrzalka.sk

Komentáre vypnuté na Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Pifflova 10, pre školský rok 2021/2022

Prijímanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy sa uskutoční v termíne

od 03. mája do 07. mája 2021:

v pondelok, 3. mája 2021, v čase od 09.00 hod. do 17.00 hod.

v utorok až piatok, v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zákonní zástupcovia doručia: osobne; v uvedenom termíne a čase vložia do pripravenej schránky alebo prostredníctvom e- mailu (naskenované tlačivo) alebo poštou.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Komentáre vypnuté na Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Pifflova 10, pre školský rok 2021/2022

Prevádzka MŠ 6.4. – 9.4.

V termíne od 06.04.2021 do 09.04.2021 ostáva prevádzka materskej školy nezmenená.

Komentáre vypnuté na Prevádzka MŠ 6.4. – 9.4.

Prevádzka MŠ 29.3.-1.4.

V termíne od 29.3. – 1.4. ostáva prevádzka MŠ nezmenená.

Komentáre vypnuté na Prevádzka MŠ 29.3.-1.4.

Prevádzka MŠ 22.3.-26.3.

Na základe rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, bude od 22.03.2021 do 26.03.2021 prevádzka MŠ Pifflova len pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci) a  pre deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti. (s priložením čestného prehlásenia)
Záujem o návštevu materskej školy detí uvedených skupín prosím nahlásiť riaditeľke MŠ na tel. čísle: 0947 487 476 formou SMS do 19.03.2021 do 08.00 hod.
Organizácia a obsah vzdelávania uvedené v prílohe.

Komentáre vypnuté na Prevádzka MŠ 22.3.-26.3.

Prevádzka MŠ od 8.3.2021

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 02.03.2021 s účinnosťou od 08. 03. 2021, bude prevádzka materskej školy len pre deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti.

Potrebu umiestnenia dieťaťa v MŠ od 08.03.2021,  prosím nahlásiť riaditeľke MŠ na e- mail: mspifflova@petrzalka.sk, do 04.03.2021 do 10.00 h. Obaja zákonní zástupcovia zároveň doložia scan čestného prehlásenia (viď príloha).

Komentáre vypnuté na Prevádzka MŠ od 8.3.2021

Prevádzka MŠ 01.03. – 05.03. 2021

Na základe rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, bude materská škola aj v týždni od 01. 03. 2021 do 05. 03. 2021  opätovne v prevádzke pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci) a pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v  kritickej infraštruktúre a  pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (na základe priloženého čestného vyhlásenia).

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania od 22.02.2021 ostávajú nezmenené.

Komentáre vypnuté na Prevádzka MŠ 01.03. – 05.03. 2021