Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Organizácia a podmienky predprimárneho vzdelávania 2021/2022

on 1. septembra 2021

(Vypacované v súlade s manuálom „Školský semafor v šk. roku 2021/2022“, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí. MŠVVaŠ SR zostavilo manuál na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí ÚVZ SR)

1. Ochorenie COVID-19

Ochorenie COVID-19 je infekčné ochorenie vyvolané vírusom. Prenos ochorenia je možný prenosom kvapôčok (prehltnutie alebo vdýchnutie kvapiek vylúčených infikovanou osobou pri kašľaní, kýchaní a komunikácii v tesnej blízkosti) alebo kontaktom s kontaminovaným povrchom alebo predmetom a následným dotykom úst, nosa alebo očí.
Príznaky ochorenia COVID-19
– akútne: zadýchavanie, tlak a bolesť na hrudi, pocit nedostatku vzduchu, modré pery a bledá tvár, vykašliavanie krvi, porucha alebo strata vedomia,
– najčastejšie: horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha alebo upchatý nos,
– bežné: únava, bolesť svalov, dýchavičnosť, hnačka,
– zriedkavé: vyrážka na pokožke, zápal spojiviek, strata čuchu alebo chuti, zimnica, vracanie, farebné zmeny končekov prstov. 

Podmienky izolácie osôb pozitívnych na COVID-19 a karantény osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 stanovujú vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Úzky kontakt
je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19,ak pri tomto kontakte:

 1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte, 
 2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút, 
 3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút, 
 4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút alebo 
 5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky. 

Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. 

Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá:
a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)
b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),
c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

2. Základné prevádzkové pokyny

 • Prevádzka MŚ v čase od 6.30 hod do 17.00 hod
 • Pri ceste do/zo školy sa dieťa/zamestnanec riadi aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a pokynmi miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
 • Deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy nenosia rúška.
 • Zvýšená pozornosť sa venuje rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
 • Škola zabezpečí minimalizovanie miešania detí.
 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ danej osoby. 
 • Ranný filter:
  – materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.  
 • Oznam o podmienkach vstupu do materskej školy je zverejnený na vchodových dverách školy. 
 • Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín sa využíva dištančný spôsob komunikácie. 
 • Ostatné hromadné podujatia (didaktické hry, a pod.) sa uskutočňujú bez premiešavania tried. 
 • Rodičovské schôdzky budú vykonávané s obmedzením kontaktu rodičov detí rôznych tried. 
 • Obsah a forma všetkých výchovno-vzdelávacích činností  bude realizovaná  tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia. 
 • Rozstupy medzi osobami nachádzajúcimi sa v objekte školy  sa riadia aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami počas celého dňa.
 • V materskej škole sa používa mydlo v dávkovačoch a papierové utierky z dôvodu ochrany pred zvýšeným šírením ochorenia COVID-19. 
 • Všetky osoby si pri vstupe do budovy dezinfikujú ruky.
 • Realizácia krúžkovej činnosti pre deti sa neumožňuje. 
 • V školskom roku 2021/2022 sa neodporúča až do odvolania uskutočňovať školské aktivity podľa § 28 ods. 16, školského zákona najmä: 
 • výlety a exkurzie, 
 • pobyty v škole v prírode, 
 • saunovanie, 
 • športové výcviky a ďalšie aktivity

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Potvrdenie o chorobe

Rodič predkladá pri nástupe dieťaťa do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa. Tlačivo k dispozícii na stiahnutie nižšie.

Rodič predkladá pri nástupe dieťaťa do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa. Tlačivo k dispozícii na stiahnutie nižšie. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast.

3. Stravovanie 

a) Obvyklým spôsobom, so zonáciou priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi.
b) Stravovanie v jedálni obmedzené len na deti a zamestnancov.
c)  Deti si jedlo a pitie sami nedokladajú a neberú si ani príbory.
d) Pri príprave a vydávaní jedál sú dodržiavané hygienické pravidlá vo zvýšenej miere.
e) Výdaj jedla sa uskutočňuje vo fázach a do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.

4. Povinnosti rodiča

Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v priestoroch materskej školy a pri odchode dieťaťa z materskej školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami – v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk), v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR). 

Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. 

Rodič zabezpečí pre dieťa každý deň dve rúška do skrinky ( na použitie v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  

Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.). 

Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. V zelených okresoch na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat.

Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť dieťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast.

V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola dieťaťu nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať materskú školu. 

 • V prípade, že je u dieťaťa potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty dieťaťa za 2 dni pred jeho testovaním. 
 • V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19, v záujme ochrany zdravia detí je potrebné, čo najrýchlejšie opustiť priestory materskej školy.

5. Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede dieťaťa, alebo ak dieťa vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. 


Comments are closed.