Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Výška príspevku na úhradu nákladov v mesiacoch marec + jún

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach za mesiac marec 2020, bola stanovená nasledovne:

Počet dní v mesiaci marec: 6  ( do 09.03.2020, od 10.03.2020 prerušená prevádzka MŠ ) 

Pri platbe 30,- Eur je výška príspevku za marec    8,15 Eur ( rozdiel je 21,82 Eur )

Pri platbe 100,- Eur je výška príspevku               27,27 Eur ( rozdiel je 72,73 Eur )

Rozdiel bude vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa na základe jeho žiadosti, s uvedením čísla účtu, na ktorý treba preplatok vrátiť.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach za mesiac jún 2020 – v prípade nástupu dieťaťa do materskej školy od 15.06.2020 :

Pri platbe 30,- Eur je výška príspevku     16,36 Eur

Pri platbe 100,- Eur je výška príspevku   54,55 Eur

Komentáre vypnuté na Výška príspevku na úhradu nákladov v mesiacoch marec + jún

Vydávanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí na predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2020/2021 a predloženie dokladov

Rozhodnutie o predložení dokladov a prijatí detí do MŠ

Komentáre vypnuté na Vydávanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí na predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2020/2021 a predloženie dokladov

Oznam k rozšíreniu kapacít materskej školy

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR
a rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR sa pristupuje k rozšíreniu kapacít materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka od 15. júna 2020 

 • podľa personálnych a kapacitných možností materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

Žiadame zákonných zástupcov detí,  aby oznámili riaditeľke materskej školy na e-mail do 11. júna 2020 záujem o návštevu materskej školy.

Prevádzka materskej školy bude spĺňať všetky usmernenia a nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zriaďovateľa.

Komentáre vypnuté na Oznam k rozšíreniu kapacít materskej školy

Povinnosti zákonných zástupcov detí počas prevádzky materskej školy

Povinnosti zákonných zástupcov detí počas prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka do konca školského roka 2019/2020 (do 31.08.2020)

Zákonný zástupca:

 • Dodržiava prevádzku materskej školy od 7.00 h do 15.00 h.
 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov – 2 metre, dezinfekcia rúk, dezinfekcia obuvi).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roka 2019/2020 – dodatok školského poriadku.
 • Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ( tlačivo vyplní v MŠ pri nástupe).
 • Denne pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. 
 • Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • Zabezpečí dieťaťu náhradné rúško do skrinky.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa materskej školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Zabezpečí, aby deti do materskej školy prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Pri ceste s dieťaťom do materskej školy riadi opatreniami ÚVRZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Celkový čas zdržiavania sa zákonného zástupcu s dieťaťom v materskej škole (vo vonkajších a vnútorných priestoroch) nesmie presiahnuť 10 minút. 
 • V priestoroch materskej školy sa pohybuje vždy v rúšku.

Prevádzka ZŠ a MŠ od 1.6.2020

Komentáre vypnuté na Povinnosti zákonných zástupcov detí počas prevádzky materskej školy

Oznam k pripravovanému otvoreniu materskej školy

Milí rodičia, v prípade záujmu si prosím pozorne prečítajte oznam nižšie:

Oznam pre zákonných zástupcov

Čestné prehlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

Komentáre vypnuté na Oznam k pripravovanému otvoreniu materskej školy

Slniečkový deň 2020

Tešíme sa zo slniečok od vás. Každé sme ocenili medailou. Kto nestihol, môže svoje slniečko stále zavesiť na plot. Ďakujeme.

Komentáre vypnuté na Slniečkový deň 2020

Slniečkový deň – pridajte sa!

Vzhľadom na aktuálnu situáciu nie je možné zorganizovať každoročný „SLNIEČKOVÝ DEŇ“ v našej MŠ, prosíme rodičov s deťmi o vytvorenie akéhokoľvek slniečka ľubovoľnou technikou v pohodlí domova. V týždni od 27.04. do 01.05.2020 budete môcť Vaše „slniečka“ priniesť a vystaviť na oplotení nášho areálu ( pripravený špagát na pripevnenie ). Budeme sa tešiť, ak slniečka nakreslíte aj na chodníky v blízkosti našej materskej školy.

Tešíme sa na „slniečkový mesiac“ .

Vaše slniečkové práce postupne zverejníme aj v galérii fotiek.

Komentáre vypnuté na Slniečkový deň – pridajte sa!

Zmena termínov a postupu pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2020/2021

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa budú prijímať bezkontaktne.
a) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;
b) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt;
c) ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Žiadosť zákonný zástupca podá:

 1. e-mailom na adresu materskej školy v termíne od 30. 04. 2020 do 31. 05. 2020 (nascanovaná žiadosť)
 2. osobne, jeden zákonný zástupca vloží do pripravenej papierovej schránky v materskej škole žiadosť, za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v termínoch 4.5. 2020, 11.5. 2020, 18.5. 2020, 25.5. 2020 v čase od 13:00 h do 15:00 h.
 3. V časti poznámky, zákonný zástupca uvedie, do ktorých MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka ešte podávajú žiadosť, tiež či predkladajú žiadosť o prijatie do triedy s poruchami výživy, prípadne či je dieťa so ŠVVP.

Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. ostávajú nezmenené. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. 06. 2020.

Komentáre vypnuté na Zmena termínov a postupu pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2020/2021

Dôležité informácie v súvislosti s materskými a základnými školami počas situácie s novým koronavírusom COVID-19:

https://www.petrzalka.sk/2020-03-27-petrzalka-a-skoly/

Komentáre vypnuté na Dôležité informácie v súvislosti s materskými a základnými školami počas situácie s novým koronavírusom COVID-19:

Mimoriadne prerušenie vyučovania v školách od 30.03.2020 do odvolania

Komentáre vypnuté na Mimoriadne prerušenie vyučovania v školách od 30.03.2020 do odvolania