Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Zmena termínov a postupu pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2020/2021

on 30. marca 2020

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa budú prijímať bezkontaktne.
a) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;
b) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt;
c) ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Žiadosť zákonný zástupca podá:

  1. e-mailom na adresu materskej školy v termíne od 30. 04. 2020 do 31. 05. 2020 (nascanovaná žiadosť)
  2. osobne, jeden zákonný zástupca vloží do pripravenej papierovej schránky v materskej škole žiadosť, za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v termínoch 4.5. 2020, 11.5. 2020, 18.5. 2020, 25.5. 2020 v čase od 13:00 h do 15:00 h.
  3. V časti poznámky, zákonný zástupca uvedie, do ktorých MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka ešte podávajú žiadosť, tiež či predkladajú žiadosť o prijatie do triedy s poruchami výživy, prípadne či je dieťa so ŠVVP.

Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. ostávajú nezmenené. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. 06. 2020.


Comments are closed.