Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Prerušenie prevádzky MŠ 01.02.2021 – 05.02.2021

on 26. januára 2021

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9418:2-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 sa mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.  

V prípade, že naďalej bude účinné rozhodnutie MŠVVaŠ SR, bude prerušená prevádzka 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v termíne od 01.02. 2021 do 05.02.2021.

Od 01.02.2021 do 05.02.2021 by v prevádzke bola MŠ Bzovícka a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. 

Záujem o umiestnenie detí do MŠ Bzovícka, prosím nahlásiť riaditeľke MŠ na e-mail: mspifflova@petrzalka.sk, do 27.01.2021 do 15.00 h, zároveň prosím priložiť čestné prehlásenie (viď príloha).


Comments are closed.