Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Prevádzka MŠ 01.03. – 05.03. 2021

Na základe rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, bude materská škola aj v týždni od 01. 03. 2021 do 05. 03. 2021  opätovne v prevádzke pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci) a pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v  kritickej infraštruktúre a  pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (na základe priloženého čestného vyhlásenia).

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania od 22.02.2021 ostávajú nezmenené.

Komentáre vypnuté na Prevádzka MŠ 01.03. – 05.03. 2021

Obnovenie prevádzky MŠ od 22.2.2021

Na základe rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, bude od 22.02.2021 do 26.02.2021 obnovená prevádzka MŠ Pifflova a to len pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci) a pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (s priložením čestného prehlásenia) a s dodržaním všetkých hygienicko -epidemiologických opatrení.

Organizácia a obsah vzdelávania uvedené v prílohe.

Komentáre vypnuté na Obnovenie prevádzky MŠ od 22.2.2021

Obnovenie prevádzky MŠ

Predpokladaný termín otvorenia materskej školy je 22.02.2021 a to len:

  1. pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci) 
  2. pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre 
  3. pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

(s priložením čestného prehlásenia pre skupinu 2+3)

Záujem o návštevu materskej školy detí uvedených skupín prosím nahlásiť riaditeľke MŠ do 19.02.2021 do 09.00 hod, tel.c. 0947 487 476 formou SMS. Organizácia a obsah vzdelávania sú uvedené v prílohe.

Komentáre vypnuté na Obnovenie prevádzky MŠ

Prerušenie prevádzky MŠ 15.02.2021 – 19.02.2021

V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa, bude prevádzka materskej školy naďalej prerušená aj v termíne od 15.02.2021 do 19.02.2021.V prevádzke bude MŠ Bzovícka a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. (prosím priložiť čestné prehlásenie)

Komentáre vypnuté na Prerušenie prevádzky MŠ 15.02.2021 – 19.02.2021

Prerušenie prevádzky MŠ 08.02.2021 – 12.02.2021

V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa, bude prevádzka materskej školy naďalej prerušená aj v termíne od 08.02.2021 do 12.02.2021. V prevádzke bude MŠ Bzovícka a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. (prosím priložiť čestné prehlásenie)

Komentáre vypnuté na Prerušenie prevádzky MŠ 08.02.2021 – 12.02.2021

Obnovenie prevádzky MŠ

Vážení zákonní zástupcovia,

dovoľujeme si vás touto cestou informovať o prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka.

V prípade uspokojivých výsledkov z testovania, ktoré bude prebiehať v dňoch od 06. 02. 2021 do 07. 02. 2021, bude prevádzka materských škôl obnovená najskôr od 09. 02. 2021

V prípade neuspokojivých výsledkov z uvedeného testovania a na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR budú mať materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka naďalej prerušenú prevádzku.

O aktuálnej situácii Vás budeme operatívne informovať na webovej stránke materskej školy.

Dňa 08. 02. 2021 bude v prevádzke MŠ Bzovícka 6, Bratislava pre deti zákonných zástupcov kritickej infraštruktúry a deti zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domácnosti.

Komentáre vypnuté na Obnovenie prevádzky MŠ

Predpokladaný termín otvorenia materskej školy 08.02.2021

Predpokladaný termín otvorenia materskej školy je 08.02.2021.
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, Vás žiadam o nahlásenie 
záujmu
o návštevu materskej školy na tel. číslo 0947 487 476, formou 
SMS
, do 05.02.2021 do 9.00 hod.

Komentáre vypnuté na Predpokladaný termín otvorenia materskej školy 08.02.2021

Vrátenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Prevádzka materskej školy bola prerušená v mesiaci január 2021. Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ (školné) za mesiac január, ktorý zákonní zástupcovia za uvedený mesiac uhradili, im bude vrátený na účet (nie je potrebné zasielať žiadosť o vrátenie príspevku). Rovnako bude vrátený aj príspevok na režijné náklady ŠJ.

Komentáre vypnuté na Vrátenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Prerušenie prevádzky MŠ 01.02.2021 – 05.02.2021

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9418:2-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 sa mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.  

V prípade, že naďalej bude účinné rozhodnutie MŠVVaŠ SR, bude prerušená prevádzka 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v termíne od 01.02. 2021 do 05.02.2021.

Od 01.02.2021 do 05.02.2021 by v prevádzke bola MŠ Bzovícka a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. 

Záujem o umiestnenie detí do MŠ Bzovícka, prosím nahlásiť riaditeľke MŠ na e-mail: mspifflova@petrzalka.sk, do 27.01.2021 do 15.00 h, zároveň prosím priložiť čestné prehlásenie (viď príloha).

Komentáre vypnuté na Prerušenie prevádzky MŠ 01.02.2021 – 05.02.2021

Zmena výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a výšky príspevku na režijné náklady

Zmena výšky príspevku je aktualizovaná na: https://www.mspifflova.sk/poplatky/

S účinnosťou od 01.01.2021 vstúpila do platnosti novela VZN č. 15/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, v ktorej poslanci miestneho zastupiteľstva schválili zmenu výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku príspevku a spôsob úhrady na režijné náklady. Schválená novela VZN je zverejnená na www.petrzalka.sk v časti samospráva, všeobecne záväzné nariadenia.

Komentáre vypnuté na Zmena výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a výšky príspevku na režijné náklady