Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ, Pifflova 10, BA, pre školský rok 2024/2025

Prijímanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy sa uskutoční v termíne od 2. mája do 7. mája 2024

vo štvrtok 2. mája 2024, v čase od 09.00 hod. do 16.30 hod.

03. 05. – 07. 05. 2024, v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zákonní zástupcovia doručia: 

 • osobne; v uvedenom termíne a čase alebo
 • poštou.
Komentáre vypnuté na Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ, Pifflova 10, BA, pre školský rok 2024/2025

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ, Pifflova 10, BA, pre školský rok 2023/2024

Prijímanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy sa uskutoční v termíne od od 02. mája do 05. mája 2023:

v utorok, 2. mája 2023, v čase od 09.00 hod. do 16.30 hod.

v stredu až piatok, v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zákonní zástupcovia doručia:

 • osobne; v uvedenom termíne a čase alebo
 • poštou.
Komentáre vypnuté na Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ, Pifflova 10, BA, pre školský rok 2023/2024

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Pifflova 10, pre školský rok 2022/2023

Prijímanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy sa uskutoční v termíne od 2. mája do 6. mája 2022:

v pondelok, 2. mája 2022, v čase od 09.00 hod. do 16.30 hod.

v utorok až piatok, v čase od 10.30 hod. do 12.30 hod.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zákonní zástupcovia doručia:

 • osobne; v uvedenom termíne a čase alebo
 • poštou.
Komentáre vypnuté na Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Pifflova 10, pre školský rok 2022/2023

Organizácia a podmienky predprimárneho vzdelávania 2021/2022

(Vypacované v súlade s manuálom „Školský semafor v šk. roku 2021/2022“, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí. MŠVVaŠ SR zostavilo manuál na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí ÚVZ SR)

1. Ochorenie COVID-19

Ochorenie COVID-19 je infekčné ochorenie vyvolané vírusom. Prenos ochorenia je možný prenosom kvapôčok (prehltnutie alebo vdýchnutie kvapiek vylúčených infikovanou osobou pri kašľaní, kýchaní a komunikácii v tesnej blízkosti) alebo kontaktom s kontaminovaným povrchom alebo predmetom a následným dotykom úst, nosa alebo očí.
Príznaky ochorenia COVID-19
– akútne: zadýchavanie, tlak a bolesť na hrudi, pocit nedostatku vzduchu, modré pery a bledá tvár, vykašliavanie krvi, porucha alebo strata vedomia,
– najčastejšie: horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha alebo upchatý nos,
– bežné: únava, bolesť svalov, dýchavičnosť, hnačka,
– zriedkavé: vyrážka na pokožke, zápal spojiviek, strata čuchu alebo chuti, zimnica, vracanie, farebné zmeny končekov prstov. 

Podmienky izolácie osôb pozitívnych na COVID-19 a karantény osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 stanovujú vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Úzky kontakt
je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19,ak pri tomto kontakte:

 1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte, 
 2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút, 
 3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút, 
 4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút alebo 
 5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky. 

Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. 

Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá:
a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)
b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),
c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

2. Základné prevádzkové pokyny

 • Prevádzka MŚ v čase od 6.30 hod do 17.00 hod
 • Pri ceste do/zo školy sa dieťa/zamestnanec riadi aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a pokynmi miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
 • Deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy nenosia rúška.
 • Zvýšená pozornosť sa venuje rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
 • Škola zabezpečí minimalizovanie miešania detí.
 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ danej osoby. 
 • Ranný filter:
  – materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.  
 • Oznam o podmienkach vstupu do materskej školy je zverejnený na vchodových dverách školy. 
 • Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín sa využíva dištančný spôsob komunikácie. 
 • Ostatné hromadné podujatia (didaktické hry, a pod.) sa uskutočňujú bez premiešavania tried. 
 • Rodičovské schôdzky budú vykonávané s obmedzením kontaktu rodičov detí rôznych tried. 
 • Obsah a forma všetkých výchovno-vzdelávacích činností  bude realizovaná  tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia. 
 • Rozstupy medzi osobami nachádzajúcimi sa v objekte školy  sa riadia aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami počas celého dňa.
 • V materskej škole sa používa mydlo v dávkovačoch a papierové utierky z dôvodu ochrany pred zvýšeným šírením ochorenia COVID-19. 
 • Všetky osoby si pri vstupe do budovy dezinfikujú ruky.
 • Realizácia krúžkovej činnosti pre deti sa neumožňuje. 
 • V školskom roku 2021/2022 sa neodporúča až do odvolania uskutočňovať školské aktivity podľa § 28 ods. 16, školského zákona najmä: 
 • výlety a exkurzie, 
 • pobyty v škole v prírode, 
 • saunovanie, 
 • športové výcviky a ďalšie aktivity

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Potvrdenie o chorobe

Rodič predkladá pri nástupe dieťaťa do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa. Tlačivo k dispozícii na stiahnutie nižšie.

Rodič predkladá pri nástupe dieťaťa do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa. Tlačivo k dispozícii na stiahnutie nižšie. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast.

3. Stravovanie 

a) Obvyklým spôsobom, so zonáciou priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi.
b) Stravovanie v jedálni obmedzené len na deti a zamestnancov.
c)  Deti si jedlo a pitie sami nedokladajú a neberú si ani príbory.
d) Pri príprave a vydávaní jedál sú dodržiavané hygienické pravidlá vo zvýšenej miere.
e) Výdaj jedla sa uskutočňuje vo fázach a do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.

4. Povinnosti rodiča

Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v priestoroch materskej školy a pri odchode dieťaťa z materskej školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami – v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk), v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR). 

Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. 

Rodič zabezpečí pre dieťa každý deň dve rúška do skrinky ( na použitie v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  

Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.). 

Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. V zelených okresoch na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat.

Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť dieťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast.

V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola dieťaťu nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať materskú školu. 

 • V prípade, že je u dieťaťa potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty dieťaťa za 2 dni pred jeho testovaním. 
 • V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19, v záujme ochrany zdravia detí je potrebné, čo najrýchlejšie opustiť priestory materskej školy.

5. Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede dieťaťa, alebo ak dieťa vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Komentáre vypnuté na Organizácia a podmienky predprimárneho vzdelávania 2021/2022

Oznam k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Oznam k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“)

Na základe pokynov ÚPSVaR vyzývame zákonných zástupcov tých detí, ktoré budú navštevovať v školskom roku 2021/2022 ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, aby predložili na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (5.poschodie, kancelária č. 501) vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Formulár v tlačenej podobe je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Dotácia na stravu sa bude poskytovať na dieťa, ktoré žije v domácnosti:

 1. ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
 2. alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
 3. alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (uvedené sa týka len detí, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 navštevovať základnú školu alebo posledný ročník materskej školy).

Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.9.2021 do 31.12.2021 je termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu 5. august 2021.

Ďalší termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.10.2021 do 31.12.2021 je 8. september 2021.

Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.11.2021 do 31.12.2021 pre dieťa podľa bodov a) a b) je možné predložiť vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj po 8. septembri 2021.

Pre poskytnutie dotácie na stravu po 1.1.2022 pre dieťa podľa bodov a) až c) bude potrebné predložiť vyplnený nový Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Termín uzávierky bude včas zverejnený na našom webovom sídle.

Bližšie informácie k dotáciám na stravu vám poskytne:

Komentáre vypnuté na Oznam k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Prerušený výchovno-vzdelávací proces, trieda Myšky

V súvislosti s výskytom koronavírusu COVID – 19 u zamestnanca materskej školy sú nariadené karanténne opatrenia u detí IV. triedy (myšky) a  prerušený výchovno-vzdelávací proces v termíne od 28.04.2021 do 11.05.2021.

Komentáre vypnuté na Prerušený výchovno-vzdelávací proces, trieda Myšky

Obnovenie prevádzky MŠ od 12.4.2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/11929:1-A 1810 zo dňa 08.04.2021, s účinnosťou od 12.04.2021 sa obnovuje prevádzka MŠ Pifflova 10.
V prípade, že Vaše dieťa nenastúpi do MŠ, odhlásenie je možné do 7.30 hod. v deň neprítomnosti. Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania od 12.04.2021 je v prílohe.

Komentáre vypnuté na Obnovenie prevádzky MŠ od 12.4.2021

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

Vážení rodičia,

v nadväznosti na ustanovenia školského zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní a blížiaceho sa termínu zápisu do základnej školy a následne i predkladania žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie do materskej školy si Vás dovoľujeme informovať o zrušení inštitútu:

 • odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe: 

 • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 
 • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast 
 • a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktoré musí zákonný zástupca doložiť materskej škole.

 Chceli by sme vás preto požiadať, aby ste nás v tejto veci informovali prostredníctvom e-mailu: mspifflova@petrzalka.sk

Komentáre vypnuté na Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Pifflova 10, pre školský rok 2021/2022

Prijímanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy sa uskutoční v termíne

od 03. mája do 07. mája 2021:

v pondelok, 3. mája 2021, v čase od 09.00 hod. do 17.00 hod.

v utorok až piatok, v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zákonní zástupcovia doručia: osobne; v uvedenom termíne a čase vložia do pripravenej schránky alebo prostredníctvom e- mailu (naskenované tlačivo) alebo poštou.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Komentáre vypnuté na Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Pifflova 10, pre školský rok 2021/2022

Prevádzka MŠ 6.4. – 9.4.

V termíne od 06.04.2021 do 09.04.2021 ostáva prevádzka materskej školy nezmenená.

Komentáre vypnuté na Prevádzka MŠ 6.4. – 9.4.