Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Povinnosti zákonných zástupcov detí počas prevádzky materskej školy

Povinnosti zákonných zástupcov detí počas prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka do konca školského roka 2019/2020 (do 31.08.2020)

Zákonný zástupca:

 • Dodržiava prevádzku materskej školy od 7.00 h do 15.00 h.
 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov – 2 metre, dezinfekcia rúk, dezinfekcia obuvi).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roka 2019/2020 – dodatok školského poriadku.
 • Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ( tlačivo vyplní v MŠ pri nástupe).
 • Denne pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. 
 • Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • Zabezpečí dieťaťu náhradné rúško do skrinky.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa materskej školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Zabezpečí, aby deti do materskej školy prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Pri ceste s dieťaťom do materskej školy riadi opatreniami ÚVRZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Celkový čas zdržiavania sa zákonného zástupcu s dieťaťom v materskej škole (vo vonkajších a vnútorných priestoroch) nesmie presiahnuť 10 minút. 
 • V priestoroch materskej školy sa pohybuje vždy v rúšku.

Prevádzka ZŠ a MŠ od 1.6.2020

Komentáre vypnuté na Povinnosti zákonných zástupcov detí počas prevádzky materskej školy

Oznam k pripravovanému otvoreniu materskej školy

Milí rodičia, v prípade záujmu si prosím pozorne prečítajte oznam nižšie:

Oznam pre zákonných zástupcov

Čestné prehlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

Komentáre vypnuté na Oznam k pripravovanému otvoreniu materskej školy

Slniečkový deň – pridajte sa!

Vzhľadom na aktuálnu situáciu nie je možné zorganizovať každoročný „SLNIEČKOVÝ DEŇ“ v našej MŠ, prosíme rodičov s deťmi o vytvorenie akéhokoľvek slniečka ľubovoľnou technikou v pohodlí domova. V týždni od 27.04. do 01.05.2020 budete môcť Vaše „slniečka“ priniesť a vystaviť na oplotení nášho areálu ( pripravený špagát na pripevnenie ). Budeme sa tešiť, ak slniečka nakreslíte aj na chodníky v blízkosti našej materskej školy.

Tešíme sa na „slniečkový mesiac“ .

Vaše slniečkové práce postupne zverejníme aj v galérii fotiek.

Komentáre vypnuté na Slniečkový deň – pridajte sa!

Zmena termínov a postupu pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2020/2021

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa budú prijímať bezkontaktne.
a) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;
b) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt;
c) ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Žiadosť zákonný zástupca podá:

 1. e-mailom na adresu materskej školy v termíne od 30. 04. 2020 do 31. 05. 2020 (nascanovaná žiadosť)
 2. osobne, jeden zákonný zástupca vloží do pripravenej papierovej schránky v materskej škole žiadosť, za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v termínoch 4.5. 2020, 11.5. 2020, 18.5. 2020, 25.5. 2020 v čase od 13:00 h do 15:00 h.
 3. V časti poznámky, zákonný zástupca uvedie, do ktorých MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka ešte podávajú žiadosť, tiež či predkladajú žiadosť o prijatie do triedy s poruchami výživy, prípadne či je dieťa so ŠVVP.

Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. ostávajú nezmenené. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. 06. 2020.

Komentáre vypnuté na Zmena termínov a postupu pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2020/2021

Dôležité informácie v súvislosti s materskými a základnými školami počas situácie s novým koronavírusom COVID-19:

https://www.petrzalka.sk/2020-03-27-petrzalka-a-skoly/

Komentáre vypnuté na Dôležité informácie v súvislosti s materskými a základnými školami počas situácie s novým koronavírusom COVID-19:

Mimoriadne prerušenie vyučovania v školách od 30.03.2020 do odvolania

Komentáre vypnuté na Mimoriadne prerušenie vyučovania v školách od 30.03.2020 do odvolania

Súhrn prijatých opatrení po krízovom štábe 12.3.2020

Na základe opatrení prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020:

od pondelka 16. marca budú zatvorené všetky predškolské a školské zariadenia, centrá voľného času či iné organizované voľnočasové aktivity pre deti.

Komentáre vypnuté na Súhrn prijatých opatrení po krízovom štábe 12.3.2020

PRERUŠENIE výučby v materských a základných školách

Mestská časť Bratislava-Petržalka, v zmysle spoločnej dohody primátora hlavného mesta so starostkami a starostami mestských častí  a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, v súvislosti s novým koronavírusom pristupuje k dočasnému PRERUŠENIU výučby v materských a základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Petržalka. Ide o preventívne opatrenie, ktoré je platné podľa dohody zástupcov samospráv po dobu 5 pracovných dní, t.j. od zajtra 10.3. (utorok), do 16.3. (pondelok) vrátane daného dňa. Opätovný nástup detí do materskej školy je 17.3. (utorok). 

Odporúčame rodičom, aby s deťmi nevyužívali voľné dni na pohyb v miestach s vysokou koncentráciou ľudí.


Komentáre vypnuté na PRERUŠENIE výučby v materských a základných školách

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2020/2021 – prosíme rodičov, riaďte sa pokynmi zverejnenými dňa 30.3. 2020

Prijímanie detí do MŠ Pifflova sa uskutoční v termíne

od 27.04. do 30.04.2020
pondelok, utorok v čase od 09.00 hod. do 17.00 hod.
stredaštvrtok v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:
 Žiadosť o prijatie dieťaťa s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa

Komentáre vypnuté na Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2020/2021 – prosíme rodičov, riaďte sa pokynmi zverejnenými dňa 30.3. 2020

Prevádzka MŠ Pifflova počas vianočných prázdnin

V dňoch od 23.12.2019 do 07.01.2019 bude prerušená prevádzka MŠ Pifflova.

V termíne od 02.01.2020 do 07.01.2020 je stanovená prevádzka náhradnej MŠ Vyšehradská 17, Bratislava

Komentáre vypnuté na Prevádzka MŠ Pifflova počas vianočných prázdnin