Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Denný poriadok

Prevádzka MŠ je denne od 6.30 hod. do 17.00 hod.

6.30 h – otvorenie prevádzky – schádzanie detí

  • Hry a hrové činnosti – ich súčasťou sú vopred plánované edukačné aktivity, skupinové, individuálne, spoločné hry

  • Pohybové a relaxačné cvičenia

  • Činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena

desiata I. 8,30h II. 9,00h

  • Hry a hrové činnosti – edukačné aktivity

  • Pobyt vonku – vycházka so získaním poznatkov o okolí, prírode, doprave, hry v záhrade (pohybové so spevom, využitie záhradného náradia a náčinia, pieskovísk, hry s hračkami, voľné hry)

  • Činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena

obed I. 11,30h II. 12,00h

  • Odpočinok – literárne, hudobné chvíľky a rozhovory, v st. starších skupinách postupné skracovanie odpočinku

  • Činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena

olovrant I. 14,30h II. 14,50h

  • Hry a hrové činnosti – edukačné aktivity, záujmové krúžky, pobyt vonku

17.00 h – ukončenie prevádzky

Edukačná aktivita je organickou súčasťou denného poriadku, realizuje sa v priebehu hier a hrových činností, alebo ako samostatná organizačná forma počas dňa.

Učiteľky vykonávajú metodickú činnosť a poradenskú činnosť pre rodičov.